REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI TERAPIABEZSENNOSCI.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, w tym warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji.

2. W Regulaminie określone zostały w szczególności następujące elementy:
a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną – w tym wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz Aplikacji,
c. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. W ramach korzystania z Serwisu oraz Aplikacji dochodzi do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Aplikacji jest zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.Regulamin oraz Polityka prywatności udostępniane są w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią dokumentów oraz ich swobodne zapisanie. Regulamin oraz Polityka prywatności udostępniane są Użytkownikowi w dedykowanym oknie dostępnym z poziomu ustawień profilu Użytkownika.

2. Definicje:
1. Następujące terminy pisane wielką literą będą miały znaczenie przypisane im poniżej:
a. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji spełniający funkcję regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
b. Aplikacja – oznacza aplikację internetową dostępną pod adresem: www.terapiabezsennosci.pl, zawierającą materiały edukacyjne dotyczące technik poprawy snu oraz wyposażoną w narzędzia do zapisywania obserwacji dotyczących snu Użytkownika.
c. Serwis – oznacza stronę internetową Usługodawcy dostępną pod adresem: www.terapiabezsennosci.pl za pośrednictwem której jest udostępniana Aplikacja w modelu SaaS.
d. Model SaaS – oznacza model dystrybucji oprogramowania polegający na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do oprogramowania uruchomionego przez dostawcę usługi w infrastrukturze chmury obliczeniowej (ang. Software as a Service), przy czym korzystanie z oprogramowania odbywa się poprzez sieć Internet i nie jest związane ze zwielokrotnieniem kodu źródłowego oprogramowania (nie łączy się z korzystaniem z autorskich praw majątkowych do programu).
e. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, korzystającą z Aplikacji w celu uzyskania informacji dotyczących technik poprawy snu.
f. Usługodawca – oznacza Good Sleeper sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827845, NIP: 9462695194, REGON: 385504357 o kapitale zakładowym 20 000,00 świadczącą usługi drogą elektroniczną w ramach Aplikacji.
g. Świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
h. Konto – indywidualny i autoryzowany profil Użytkownika, w ramach którego Użytkownik korzysta z Aplikacji.
i. Blokada – oznacza czasowe ograniczenie dostępu Użytkownika do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji. Blokada może zostać ustanowiona również na całości funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji w sytuacjach określonych w Regulaminie.
j. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Aplikacji zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
k. Sesja – jednostka organizacyjna, w ramach której udostępniane są poszczególne treści związane z określoną tematyką dotyczącą metod poprawy snu.
l. Dziennik snu – funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca zapisywanie przez Użytkownika obserwacji dotyczących snu.
m. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.
n. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
o. Polityka prywatności – oznacza Politykę prywatności dostępną pod adresem www.terapiabezsennosci.pl/terms/privacy_policy stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu,
p. Pakiet – oznacza wybrany przez Użytkownika zakres usług realizowanych w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Opis Aplikacji

1. Aplikacja zawiera program samopomocy przeznaczony dla osób pełnoletnich, w ramach którego prezentowane są materiały edukacyjne dotyczące metod poprawy snu rekomendowanych przez specjalistów. Dostęp do Aplikacji następuje za pośrednictwem Serwisu. Aplikacja jest udostępniana w Modelu SaaS.

2. Program zawarty w Aplikacji, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, ma charakter wyłącznie edukacyjny. Wszelkie zalecenia dotyczące sposobów poprawy snu są wyłącznie ogólnymi sugestiami opracowanymi w oparciu o wiedzę z zakresu technik poprawy snu.

3. Materiały edukacyjne prezentowane w ramach Aplikacji nie uwzględniają cech dodatkowych poszczególnych Użytkowników. Materiały te stanowią uniwersalne wytyczne dotyczące metod postępowania dla grup jednostek charakteryzujących się określoną cechą, której dotyczą poszczególne zalecenia.

4. W ramach poszczególnych funkcjonalności Aplikacji udostępniane są treści dotyczące procesu fizjologicznego człowieka (sen). Dziennik snu umożliwia zapisywanie obserwacji dotyczących snu oraz otrzymanie graficznego przedstawienia zapisywanych obserwacji. W ramach Aplikacji nie dochodzi do procesu badania, zastępowania lub modyfikowania procesu fizjologicznego – treści udostępniane w Aplikacji nie uwzględniają bowiem dodatkowych, indywidualnych cech właściwych dla poszczególnych Użytkowników.

§ 4. Korzystanie z Aplikacji a profesjonalna opieka medyczna

1. Aplikacja nie jest przeznaczona do realizacji celów z zakresu diagnozowania, zapobiegania, leczenia, monitorowania lub łagodzenia objawów bezsenności oraz kompensowania skutków urazów lub upośledzeń związanych ze snem. W celu uzyskania diagnozy dotyczącej bezsenności oraz jej leczenia i monitorowania, konieczne jest skontaktowanie się ze specjalistą medycznym (tj. lekarzem, psychologiem klinicznym bądź psychoterapeutą).

2. Korzystanie z Aplikacji nie zastępuje wizyty u specjalisty medycznego, tj. osoby posiadającej uprawnienia do diagnozowania bezsenności i jej leczenia. W celu uzyskania diagnozy oraz informacji dotyczących zdrowia Użytkownika konieczna jest konsultacja z odpowiednim specjalistą medycznym.

3. Aplikacja nie zawiera materiałów edukacyjnych oraz ogólnych wytycznych postępowania w zakresie chorób innych niż bezsenność (np. bezdech w trakcie snu, zespół niespokojnych nóg, zaburzeniami rytmu snu i czuwania).

4. Wydruk z Dziennika snu może zostać przekazany przez Użytkownika specjalistom medycznym zajmującym się diagnozą i leczeniem problemów ze snem. Usługodawca zastrzega, że informacje zawarte w wydruku przedstawiają wyłącznie zapis własnych obserwacji Użytkownika, oraz nie stanowią diagnozy i leczenia problemów ze snem. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaleceniami specjalisty medycznego a ogólnymi wytycznymi udostępnianymi w ramach Aplikacji, pierwszeństwo mają zawsze zalecenia specjalisty medycznego.

§ 5. Warunki korzystania z Aplikacji

1. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, rekomendowane jest łączne spełnienie następujących warunków technicznych:
a. korzystanie z komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do Internetu, w tym smartfonu,
b. korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.

2. Brak realizacji warunków technicznych wskazanych w § 5 ust. 1 lit. b Regulaminu nie oznacza braku możliwości korzystania z Aplikacji przez Użytkownika. W tym wypadku Użytkownik może korzystać z Aplikacji z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu.

3. Użytkownik korzystający z Aplikacji w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, ponosi dodatkowe ryzyko w zakresie nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Aplikacji oraz braku możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.

4. Brak działania poszczególnych funkcjonalności Aplikacji w warunkach wskazanych w § 5 ust. 2 Regulaminu nie stanowi o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

5. Zakazane jest wykorzystywanie Aplikacji do jakichkolwiek czynności niezgodnych z prawem, w szczególności zakazane jest udostępnianie treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że jest on osobą pełnoletnią korzystającą z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, w szczególności osobą działającą w celach niekomercyjnych.

§ 6 Warunki zawierania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które następuje poprzez rejestrację Konta Użytkownika w Serwisie;

2. W celu zarejestrowania Konta Użytkownika w Serwisie rozwiązuje test wstępny poprzez wybieranie przycisku „Wypełnij test”. Następnie:
a. Użytkownik podaje następujące informacje: imię lub nick, płeć, adres e-mail Użytkownika oraz ustanawia hasło do Konta. Użytkownik dokonując rejestracji Konta potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz będą aktualizowane stosownie do potrzeby.
b. Użytkownik potwierdza ukończenie 18 roku życia oraz dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności. Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić dodatkowe dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
c. Użytkownik wybiera przycisk „Zarejestruj się”.
d. Użytkownik otrzymuje na podany w trakcie rejestracji adres e-mail wiadomość umożliwiającą potwierdzenie danych wskazanych w trakcie rejestracji.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie potwierdzenia prawdziwości danych w sposób wskazany w §6 ust. 2 lit. e Regulaminu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony wskazany w wybranym Pakiecie.

5. Po pierwszym zalogowaniu do Aplikacji, Użytkownik wybiera jeden z Pakietów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dokonuje opłaty w sposób zgodny z §8 ust. 1 Regulaminu.

6. Użytkownik może przystąpić do pierwszej Sesji oraz korzystać z innych materiałów udostępnionych w ramach Aplikacji po uiszczeniu opłaty, o której mowa w §6 ust. 5 Regulaminu.

7. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyraża zgodę na korzystanie z Aplikacji:
a. w sposób niekomercyjny (tj. wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika),
b. samodzielne (tj. nie udostępniając dostępu do Konta osobom trzecim),
c. w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 7 Warunki zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje wraz z upływem terminu, na jaki Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną została zawarta (zakończenie okresu subskrypcji). Użytkownikowi przysługuje prawo do przedłużenia dotychczasowej Umowy poprzez wybór nowego Pakietu oraz uiszczenie opłaty określonej w wybranym Pakiecie.

2. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Usługodawcę o zbliżającym się upływie terminu, na jaki zawarta została Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (upływ terminu wskazanego w wybranym Pakiecie).

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i żądanie zwrotu dokonanej opłaty w terminu 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. W celu realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §7 ust. 3 Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o woli odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mailowo na adres kontakt@terapiabezsennosci.pl lub na adres siedziby Usługodawcy. Rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail, który został użyty przez Użytkownika w czasie rejestracji. Użytkownik może ponadto skorzystać ze wzoru odstąpienia wskazanego w Załączniku nr 2 do Regulaminu W przypadku odstąpienia za pośrednictwem wiadomości e-mail w tytule wiadomości wskazać należy „Zwrot kosztów”, zaś w treści uwzględnić następujące informacje:
a. imię lub nick Użytkownika,
b. data dokonania opłaty,
c. numer konta bankowego, na które dokonywany ma być zwrot opłaty.

5. Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji, o których mowa w §7 ust. 4 Regulaminu.

6. W przypadku, o którym mowa w §13 ust. 7 Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Realizacja Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przebiega w tym przypadku w oparciu o postanowienia dotychczasowego Regulaminu. Postanowienia §7 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§8. Opłaty

1. Użytkownik wybierając Pakiet, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu, zobowiązany jest do dokonania opłaty z góry w wysokości wskazanej w wybranym Pakiecie.

2. Użytkownik dokonuje opłaty wybierając jeden ze sposób płatności oferowanych przez Usługodawcę.

3. Usługodawca nie przechowuje informacji dotyczących kart kredytowych używanych w procesie płatności.

§9. Postępowanie Reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z działaniem Aplikacji.

2. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej kontakt@terapiabezsennosci.pl lub na adres siedziby Usługodawcy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:
2.1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz nawiązanie z nim kontaktu: imię lub nick użytkownika,
2.2. określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą wraz z datą ich zaistnienia;
2.3. określenie oczekiwań Użytkownika względem Usługodawcy, w szczególności wskazanie pożądanych działań ze strony Usługodawcy.

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą mailową, rekomendowane jest korzystanie z adresu e-mail, który został użyty przez Użytkownika w czasie rejestracji Konta. W przypadku braku dostępu do adresu e-mail użytego w czasie rejestracji, Użytkownik w treści reklamacji wskazuje dodatkowo adres e-mail podany podczas rejestracji.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Usługodawcę uwzględniane.

§10. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych (w tym danych podanych w czasie rejestracji Użytkownika),
b. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Aplikacji,
c. szkody spowodowane w związku z przejęciem przez osoby trzecie hasła lub loginu Użytkownika,
d.szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Aplikacji lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec oraz w związku z czynnościami konserwacyjnymi Aplikacji,
e. szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności.

2. Treści udostępniane w ramach Aplikacji stanowią ogólne zalecenia dotyczące zasad zdrowego trybu życia oraz prawidłowej higieny snu, stąd ryzyko, że mogą one mieć negatywny wpływ na Użytkownika jest niewielkie. Użytkownik powinien zachować ostrożność przy używaniu Aplikacji w sytuacji, w której:
a. Użytkownik cierpi na inne niż bezsenność zaburzenia snu (np. zaburzenia rytmu snu i czuwania, zespół bezdechów w trakcie snu, somnambulizm). W takich przypadkach stosowanie technik omawianych w Aplikacji (przeznaczonych dla osób z bezsennością) nie będzie skuteczne i może wręcz nasilać objawy.
b. Użytkownik rezygnuje z wizyty/konsultacji u specjalisty na rzecz korzystania wyłącznie z Aplikacji. Aplikacja nie jest przeznaczona do diagnozowania oraz nie uwzględnia indywidualnych okoliczności związanych z Użytkownikiem. Informacje zawarte w Aplikacji mają charakter wyłącznie edukacyjny, nigdy nie powinny przyczyniać się do zrezygnowania przez Użytkownika z wizyty u specjalisty albo do zwlekania z szukaniem profesjonalnej pomocy.
c. Użytkownik cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. W takich przypadkach, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania metody ograniczenia pór snu (omawianej w Aplikacji). W tego rodzaju przypadkach konieczna jest konsultacja u specjalisty, gdyż u takich osób zbytnie skrócenie pór snu zwiększa ryzyko wystąpienia epizodu manii/hipomanii.
d. Występuje nasilona senność w ciągu dnia w wyniku wprowadzenia metody ograniczenia pór snu (omawianej w Aplikacji). Wprowadzenie metody może wiązać się z większą sennością w ciągu dnia, co może prowadzić do gorszej koncentracji uwagi i zwiększonego ryzyka błędów czy wypadków. Sugerowana pora snu nie uwzględnia okoliczności indywidualnych charakterystycznych dla danego Użytkownika oraz stanowi wyłącznie ogólną wytyczną. W przypadku zaobserwowania przez Użytkownika nasilonej senności w ciągu dnia, Użytkownikowi zalecana jest konsultacja ze specjalistą w celu ustalenia odpowiednich pór snu.
e. Stan zdrowia Użytkownika nie pozwala na wstawanie w nocy z łóżka. Jedna z technik omawianych w ramach Aplikacji przewiduje wstawanie w nocy z łóżka, w przypadku trudności w zaśnięciu. Osoby starsze, mające trudności z poruszaniem się, czy przyjmujące leki wpływające na zaburzenia świadomości w nocy, wstając w nocy z łóżka mogą być bardziej narażone na upadki czy urazy.
f. Użytkownik cierpi na inne poważne choroby. Aplikacja nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia oraz łagodzenia objawów choroby. W celu weryfikacji czy wdrożenia metod omawianych w ramach Aplikacji jest dla Użytkownika optymalne ze względu na stan zdrowia Użytkownika, konieczny jest kontakt ze specjalistą.
g. Użytkownik Aplikacji jest w ciąży. Większość technik omawianych w Aplikacji jest zalecana także dla kobiet w ciąży, które cierpią na bezsenność. Przed wdrożeniem metod omawianych w ramach Aplikacji, zalecana jest konsultacja ze specjalistą co do optymalności poszczególnych metod ze względu na ciążę Użytkowniczki

3. W przypadku korzystania z Aplikacji przez Użytkownika w warunkach wskazanych w §10 ust 2 Regulaminu niezależnie od zastrzeżeń Usługodawcy, Usługodawca nie odpowiada za szkody majątkowe powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika.

§ 11.Własność intelektualna

1. Usługi są świadczone w modelu SaaS.

2. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na czas obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na korzystanie z utworów Usługodawcy będących elementami interfejsu użytkownika Serwisu lub Aplikacji lub materiałów edukacyjnych lub innych treści zawartych w Serwisie lub Aplikacji bez prawa do udzielania dalszych licencji dla celów niekomercyjnych w zakresie własnego użytku osobistego na następujących polach eksploatacji:
a. wyświetlanie z wykorzystaniem komputera, urządzenia mobilnego (w tym telefonów komórkowych) lub innych urządzeń elektronicznych;
b. utrwalania materiałów techniką cyfrową i drukarską i przekazywania materiałów do specjalistów medycznych w zakresie wskazanym w §4 ust. 4 Regulaminu.

3. Usługodawca nie udostępnia Użytkownikowi kodu oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia Usług.

4. Wszelkie treści (oprogramowanie, bazy danych, opracowanie grafiki, logotypy, teksty, filmy, narzędzia, nagrania audio, logo, wydruki, rozwiązania) zawarte w Aplikacji, jej poszczególne elementy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).) oraz przepisami ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2134).

5. Jakiekolwiek powielanie treści wskazanych w §11 ust. 4 Regulaminu (udostępnianie ich osobom trzecim, w mediach, publikowanie, nagrywanie, kopiowanie etc.) wymaga pisemnej zgody Administratora, z zastrzeżeniem §11 ust. 2 pkt b Regulaminu.

§ 12. Blokada

1. W przypadku naruszenia Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. wysłania Użytkownikowi ostrzeżenia drogą mailową;
b. czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika;
c. wystąpienie z roszczeniami prawnymi wobec Użytkownika.

2. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia Konta Użytkownika.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji poszczególnych funkcjonalności Aplikacji jak również prawo do czasowego zawieszenia działania Aplikacji w związku z prowadzonymi czynnościami konserwacyjnymi Aplikacji.

2. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji Użytkownik może zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@terapiabezsennosci.pl.

4. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, według cennika operatora świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne.

5. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu oraz funkcjonalności Aplikacji,
b. zmiany związanej z zakresem poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
c. zmiany w zakresie wymagań technicznych.

6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu na co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze skutkiem na dzień przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim wypadku Świadczeniodawca zwróci Użytkownikowi poniesione przez niego Opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu.

7. Komunikat o zmianach Regulaminu udostępniany będzie przy zalogowaniu Użytkownika do Aplikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację zmiany Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób określony w §7 ust. 6 Regulaminu.

8. W ramach Aplikacji Usługodawca przetwarza Dane osobowe Użytkownika. Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkownika wskazane zostały w Polityce Prywatności.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zapewnienia dostępu do Aplikacji przez poszczególnych Użytkowników w ograniczonym zakresie (dostęp testowy). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zakres dostępu do Aplikacji oraz okres, na jaki zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, uzależniony jest od indywidualnych ustaleń między Usługodawcą a Użytkownikiem.

11. W przypadku, o którym mowa w §13 ust. 12 Regulaminu, poszczególne postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie – zgodne z ustaleniami pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Postanowienia §6 ust. 5 oraz §8 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, związane z Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd właściwy określony według przepisów obowiązującego prawa.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2020 i dotyczy Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych od dnia jego wejścia w życie.

Załączniki

Załącznik 1 – pakiety cenowe
Załącznik 2 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Kontakt

kontakt@terapiabezsennosci.pl