POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje podstawowe

Aplikacja internetowa (dalej: „Aplikacja”) dostępna na stronie internetowej terapiabezsennosci.pl („Serwis”) umożliwia rejestrację osobom pełnoletnim poszukującym informacji dotyczących technik poprawy snu (dalej: „Użytkownik”). Uzyskane dane są przetwarzane w celach wskazanych w Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności oraz Plików cookies („Polityka prywatności”) ma na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku w powyższym pojęcia niezdefiniowane odrębnie w Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z terminologią określoną w RODO. W szczególności zaś:

 • „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny; dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”.
 • „szczególne kategorie danych” w rozumieniu art. 9 RODO to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej; dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu jest Good Sleeper sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, numer KRS: 0000827845, elektroniczny adres kontaktowy: pomoc@terapiabezsennosci.pl (dalej: „Administrator”).

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach i na następujących podstawach:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym umożliwienie korzystania z Serwisu i Aplikacji, obsługa płatności, obsługa reklamacji) – na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Użytkownika z Administratorem na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu analizy danych Użytkownika w ramach Aplikacji (w tym w ramach Dziennika Snu) – na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu analizy danych Użytkowników na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych w ramach Aplikacji – na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu marketingu produktów i usług Administratora lub podmiotów trzecich (w tym przesyłania informacji handlowej na podany adres e-mail) – na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych (w tym wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 ROOD) – na podstawie obowiązków prawnych Administratora określonych w RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych) – na podstawie obowiązków prawnych Administratora określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania niektórych danych (np. danych niezbędnych do rejestracji Użytkownika w Aplikacji) może uniemożliwić lub ograniczyć możliwość świadczenia usług przez Administratora.

Wszelkie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ani zgoda na przetwarzanie danych w celu ulepszenia Aplikacji nie są warunkiem koniecznym do korzystania z Aplikacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu analizy danych (w tym szczególnych kategorii danych) Użytkownika w ramach Aplikacji jest konieczna do korzystania z Aplikacji.

Użytkownik nie ma obowiązku udzielenia wyżej wymienionych zgód. Brak udzielenia zgody oznacza, że Administrator nie będzie mógł korzystać z danych osobowych Użytkownika w celach objętych zgodą.

5. Wycofanie zgody

Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie w części ‘ustawienia profilu’. Kwestia bezpieczeństwa danych Użytkowników jest dla nas sprawą priorytetową. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych) w celu analizy danych Użytkownika uniemożliwia korzystanie z Aplikacji.

6. Opis przetwarzania danych

6a. Przeglądanie Serwisu i korzystanie z Aplikacji
Podczas przeglądania przez Użytkownika publicznie dostępnych treści w Serwisie (tj. treści dostępnych bez logowania do konta) oraz treści dostępnych w Aplikacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika. Administrator korzysta między innymi z danych eksploatacyjnych Użytkownika, tj. danych charakteryzujących sposób korzystania z Aplikacji, w tym:

 • oznaczenia identyfikujące usługobiorcę (np. adres IP);
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownik z Aplikacji. Dane te są zawarte w logach systemowych i są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Administratora.

Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, które nie są danymi osobowymi (np. o regionie, z którego następuje połączenie; liczba wizyt, płeć, wiek Użytkownika). Informacje tego rodzaju są automatycznie usuwane po upływie 26 miesięcy od ich zarejestrowania w narzędziu statystycznym. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

6b. Ankieta wstępna „Wypełnij test”
W ankiecie wstępnej Użytkownik odpowiada na ogólne pytania dotyczące snu i samopoczucia w ciągu dnia. Na podstawie uzyskanych punktów Użytkownik otrzymuje pierwsze ogólne zalecenia dotyczące możliwości skorzystania z technik omawianych w ramach Aplikacji.

6c. Rejestracja w Aplikacji
W celu utworzenia konta w Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest podać swoją nazwę Użytkownika (Imię lub Nick), płeć oraz adres e-mail. Następnie proszony jest o ustawienie indywidualnego hasła dostępu. Adres e-mail służy Administratorowi jako główna forma kontaktu z Użytkownikiem. Na podany adres przesyłane są informacje dotyczące rejestracji, zmiany hasła, płatności, przypomnienia dotyczące korzystania z Aplikacji, informacje o zmianie Regulaminu oraz aktualności i informacje handlowe (tu konieczna dodatkowa zgoda przy rejestracji).

6d. Ankieta po rejestracji
Po rejestracji Użytkownik proszony jest o odpowiedzenie na bardziej szczegółowe pytania dotyczące snu oraz samopoczucia psychicznego oraz fizycznego. Te dane przetwarzane są w celu wstępnej weryfikacji, czy materiały udostępniane w ramach Serwisu mogą być przydatne dla Użytkownika.

6e. Płatności
Gdy Użytkownik decyduje się skorzystać z Aplikacji, zostaje poproszony o dokonanie płatności. Płatność dokonywana jest za pomocą platformy wybranej przez Użytkownika. Uzyskane dane osobowe (imię oraz nazwisko) są przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia dokonania płatności za dostęp do Aplikacji dla wskazanego w niej Użytkownika.

6f. Korzystanie z Aplikacji w ramach wykupionego pakietu
Po wykupieniu dostępu do Aplikacji Użytkownik bierze udział w kolejnych sesjach programu. Podczas sesji za pomocą ankiet pytany jest o różne kwestie dotyczące snu (np. czas zasypiania, czas nocnych przebudzeń, pory snu, nawyki dotyczące snu) oraz samopoczucia w ciągu dnia. Proszony jest również o podanie swojego wieku. Te dane są przetwarzane w celu dopasowania treści udostępnianych Użytkownikowi materiałów.

6g. Ulepszanie Aplikacji
Administrator dąży do stałego podnoszenia jakości oferowanych usług. W tym celu m.in. prowadzi badania nad skutecznością Aplikacji. W analizach naukowych przetwarzane są takie dane Użytkownika jak płeć, wiek oraz parametry snu przed i po skorzystaniu z sesji udostępnianych w ramach Aplikacji.

Dane są przetwarzane za dobrowolną zgodą Użytkownika. Dane te przetwarzane są anonimowo, w celach statystycznych, bez możliwości zidentyfikowania Użytkownika. Pozwalają określić jaka grupa osób najczęściej korzysta z Aplikacji (średnio w jakim wieku, jakiej płci) i jakie różnice są widoczne w odniesieniu do poszczególnych danych.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez następujące okresy:

  1. przetwarzanie danych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług zgodnie z Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przedawnienia roszczeń, a w zakresie reklamacji dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi reklamacji, lecz nie dłużej niż do czasu finalnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika;
  2. przetwarzanie danych w celu analizy danych Użytkownika w ramach Aplikacji (w tym w ramach Dziennika Snu) – dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat od ich pozyskania;
  3. przetwarzanie danych w celu analizy danych Użytkowników na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych w ramach Aplikacji – dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, lecz nie dłużej niż do czasu usunięcia Konta Użytkownika w Aplikacji;
  4. przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług Administratora lub podmiotów trzecich – dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, lecz nie dłużej niż przez 5 lat od ich pozyskania;
  5. przetwarzanie danych w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych – dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług zgodnie z Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przedawnienia roszczeń;
  6. przetwarzanie danych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
  7. przetwarzanie danych przekazywanych w ramach plików cookies – dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania poszczególnych plików cookies.

8. Odbiorcy danych osobowych Użytkowników
Wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika umieszczane są za pośrednictwem chmury PythonAnywhere na serwerach Amazon Web Services („AWS”) w Stanach Zjednoczonych. Bezpieczeństwo danych na serwerach AWS normowane jest poprzez ‚EU–US Privacy Shield’ Imię, Nazwisko oraz adres email przekazywane są do podmiotu obsługującego płatności zgodnie ze sposobem płatności wybranym przez Użytkownika. .

Do wysyłania wiadomości email Administrator wykorzystuje serwis zewnętrznego operatora. Oznacza to, że przez serwer zewnętrznego operatora przesyłane są Imię lub nick, adres email oraz treść maila, która może zawierać informacje o założeniu konta lub umówieniu kolejnej sesji.

9. Prawa Użytkownika
Użytkownicy mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

Cofnięcia zgody Użytkownik może dokonać z poziomu Serwisu, po zalogowaniu w sekcji ‚Ustawienia Profilu’. Plik z zestawieniem wszystkich danych dotyczących Użytkownika, jakie zostały zebrane w serwisie można otrzymać po napisaniu maila z odpowiednią prośbą na pomoc@terapiabezsennosci.pl.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Pliki cookies
Platforma terapiabezsennosci.pl może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zainstalowane w urządzeniu Użytkownika („Przeglądarka Internetowa”) umożliwia zarządzanie ustawieniami plików cookies. W zależności od stosowanej Przeglądarki Internetowej, Użytkownik może zmieniać te ustawienia, na przykład by wyłączyć domyślną obsługę plików cookies, ustalić które pliki cookies mają być blokowane lub usunąć zapisane na urządzeniu Użytkownika pliki cookies. Szczegółowe informacje o ustawieniach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej Przeglądarki Internetowej.

Pliki cookies są stosowane za zgodą Użytkownika. Użytkownika wyraża zgodę za pomocą ustawień Przeglądarki Internetowej zainstalowanej w jego urządzeniu.

Stosowanie plików cookies umożliwia m.in. usprawnienie procesu korzystania z Aplikacji (np. rozpoznanie Użytkownika, gdy powraca do Systemu, utrzymanie w Systemie informacji, które Użytkownik wprowadził na poszczególnych sesjach) oraz tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Aplikacji. Pliki cookies można podzielić m.in. na następujące rodzaje:

   • Niezbędne – pliki cookies, których wykorzystanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu;
   • Analityczne – pliki cookies, które przechowują informacje o sposobie korzystania z Serwisu stosowane dla poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu;
   • Reklamowe – pliki cookies, które umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam dla Użytkowników.

Wykorzystanie cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Aplikacji, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach operatorów przeglądarek. Przykładowo, informacje te można znaleźć między innymi pod poniższymi adresami:

   • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
   • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
   • Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
   • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

W przypadku korzystania z innej przeglądarki, szczegółowe dane dotyczące obsługi plików cookies znaleźć można na stronach internetowych operatorów poszczególnych przeglądarek.

Administrator stosuje następujące pliki cookies:

NAZWA PLIKU COOKIE PRZEZNACZENIE PLIKU COOKIE OKRES FUNKCJONOWANIA
PLIKI COOKIES – NIEZBĘDNE
session Plik cookie stworzony przez Serwis zawierający dane identyfikujące sesje Użytkownika. Sesja
remember_token Plik cookie stworzony przez Serwis umożliwiający zapamiętanie danych logujących Użytkownika, który raz się zalogował. 1 miesiąc
user_role Plik cookie stworzony przez Serwis, używany do określenia roli Użytkownika, co jest wykorzystywane w procesie selekcji treści wyświetlanych Użytkownikowi. Sesja
cookies_consent Plik cookie stworzony przez Serwis, przechowujący informację o tym, czy dany Użytkownik zaakceptował Politykę prywatności. 1 miesiąc
PLIKI COOKIES – ANALITYCZNE
_ga Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie jest używany do obliczania danych o odwiedzających, sesji, kampanii oraz do śledzenia wykorzystania strony w raporcie analitycznym Serwisu. Pliki cookie przechowują informacje w sposób anonimowy i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych Użytkowników. 2 lata
_gat_UA-* Jest to plik cookie typu ‚wzór’ ustawiony przez Google Analytics, gdzie element wzoru w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub Serwisu, do której się odnosi. Plik jest używany do ograniczenia ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu. 1 minuta
_gcl_au Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics w celu zrozumienia interakcji Użytkownika z Serwisem. 2 miesiące
_gid Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik ten służy do przechowywania informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony Serwisu i pomaga w tworzeniu raportów analitycznych na temat działania strony internetowej. Gromadzone dane, w tym liczba odwiedzających, źródło skąd pochodzą oraz strony odwiedzane w formie anonimowej. 1 dzień
_hjIncludeInSample Plik cookie stworzony przez HotJar na potrzeby analizy konwersji. Plik jest ustawiony tak, aby Hotjar wiedział czy dany Użytkownik jest włączony do próbki, która jest używana do analizy konwersji. 1 rok
_hjId Plik cookie stworzony przez HotJar na potrzeby analizy konwersji. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy Użytkownik po raz pierwszy ląduje na stronie ze skryptem Hotjar. Używany jest do zachowania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej strony w przeglądarce. Zapewnia to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie będzie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika. 1 rok
vuid Ten plik cookie stworzony przez Vimeo jest używany do przypisania unikalnego identyfikatora Vimeo Analytics. 1 minuta
GPS Ten plik cookie jest ustawiany przez Youtube i rejestruje unikalny identyfikator do śledzenia Użytkowników w oparciu o ich położenie geograficzne. 30 minut
VISITOR_INFO1_LIVE Ten plik cookie jest ustawiany przez Youtube. Używany do śledzenia informacji zawartych w filmach YouTube na stronie internetowej. 5 Miesięcy
YSC Te pliki cookie są ustawiane przez Youtube i służą do śledzenia widoków wbudowanych filmów. Sesja
PREF Ten plik cookie stworzony prze Youtube przechowuje preferencje Użytkownika i inne informacje, w szczególności preferowany język, liczbę wyników wyszukiwania, które mają być wyświetlane na stronie oraz to, czy Użytkownik chce mieć włączony filtr SafeSearch Google. 10 lat
PLIKI COOKIES – REKLAMOWE
IDE Używany przez Google DoubleClick, przechowuje informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z witryny oraz z wszelkich innych reklam przed wejściem na stronę Serwisu. Jest to wykorzystywane do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich istotne zgodnie z profilem użytkownika. 1 rok
_fbp Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlenia reklamy na Facebooku lub platformie cyfrowej zasilanej przez Facebook advertising po odwiedzeniu strony Serwisu. 2 miesiące
fr Plik cookie jest ustawiany przez Facebook, aby pokazywać dobrze dopasowane reklamy Użytkownikom. Plik śledzi również zachowanie Użytkownika w sieci na stronach, które mają zainstalowaną wtyczkę społeczną Facebook pixel lub Facebook. 2 miesiące

Informujemy, że niektóre pliki cookies stosowane na stronie są plikami podmiotów trzecich:

1. Facebook
Informujemy, że Facebook może wykorzystywać cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Ponadto Facebook może gromadzić i otrzymywać informacje z Aplikacji i wykorzystywać te informacje do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.

Zasady wykorzystania plików cookie przez Facebook dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/policy/cookies/

W celu kontaktu z administratorem danych można wykorzystać następujące dane kontaktowe:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

2. Google
Informujemy, że Google wykorzystuje pliki cookies w celach opisanych w tabeli powyżej.

Zasady wykorzystania plików cookie przez Google dostępne są na stronie: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl.

W celu kontaktu z administratorem danych można wykorzystać następujące dane kontaktowe:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ireland
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3. Vimeo
Informujemy, że Vimeo udostępnia pliki cookies w celach opisanych w tabeli powyżej.

Zasady wykorzystania plików cookie przez Vimeo dostępne są na stronie: https://vimeo.com/cookie_policy.

W celu kontaktu z administratorem danych można wykorzystać następujące dane kontaktowe:

Vimeo, Inc.
555 West 18th Street
New York, New York 10011
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Vimeo można znaleźć na stronie: https://vimeo.com/privacy.